商标局:商标实质审查规程

阅读:335 2020-08-01 17:24:14 作者:物微志信

第一部分  商标实质审查规程

一、商标实质审查流程图

二、同日申请商标实质审查流程图

三、商标实质审查注意事项

(一)汉字商标的审查

1、商标文字由汉字及汉语拼音组成,汉语拼音与汉字发音相对应的,应立汉字及拼音分卡,进行检索。如商标“雨森YU SEN”,立汉字分卡“雨森”、拼音分卡“YU SEN”。

汉语拼音与汉字发音不对应的,应立汉字、拼音及英文分卡,进行检索。如商标“唐钟TANGZONG”,立汉字分卡“唐钟”、拼音分卡“TANG ZHONG;TANG ZONG”、英文分卡“TANGZONG”。

汉语拼音与汉字发音不对应,且拼音有多种拼读形式的,应按所有能拼读的音节分别立拼音分卡,如商标“超鹰CAOYIN”,除立汉字分卡“超鹰”、英文分卡“CAOYIN”外,还应立拼音分卡“CHAO YING;CAO YIN;CA O YIN”。

2、以隶书、草书、篆书或繁体汉字为商标的,应按照对应的简体汉字立分卡,进行检索。商标文字艺术化或图形化,但能明显识别为汉字的,立汉字及拼音分卡,进行检索。

3、对商标中含有不符合《国家语言文字法》规定的错别字或自造字的,依据《商标法》第十条第一款(8)项驳回(见《商标审查业务会议纪要》2002年第18期)。

(二)汉语拼音商标的审查

商标由汉语拼音构成的,应立拼音及英文分卡,进行检索。如:商标“YU SEN”,立英文分卡“YU SEN”、拼音分卡“YU SEN”;商标“CAOYIN”,立英文分卡“CAOYIN”、拼音分卡“CAO YIN;CA O YIN”。

(三)外文商标的审查

1、对于英文商标,应确定其有无含义。有含义的翻译成中文,立汉字及拼音分卡进行检索;有多个中文含义的,将其主要的、常用的含义翻译成中文,立汉字及拼音分卡,进行检索。

2、由几个常用的有含义的外文单词连成一体的商标,能译出明确含义的,应翻译成中文,立汉字及拼音分卡,进行检索,如商标“redrain”,应译为“红雨”,立英文分卡“redrain”、汉字分卡 “红雨”、拼音分卡“hong yu”;如果不能译出明确含义,只立英文分卡,进行检索,如商标“ableparkpart”,立英文分卡 “ableparkpart”。

3、外文商标能拼读成汉语拼音的,无论是否有含义,均应立英文及拼音分卡,进行检索。如商标“geride”,立拼音分卡“ge ri de”、英文分卡“geride”;商标“panda”,应翻译成中文“熊猫”,立中文分卡“熊猫”、拼音分卡“xiong mao;pan da”、英文分卡“panda”。

4、外文商标能以英文字母形式表示的,应立英文分卡,进行检索;不能以英文字母形式表示的,按图形商标进行检索。

(四)数字商标的审查

商标是阿拉伯数字或部分是阿拉伯数字的,除立阿拉伯数字分卡外,还须立对应的汉字及拼音分卡,进行检索。如商标“153”,立阿拉伯数字分卡“153”、汉字分卡“一五三”、拼音分卡“YI WU SAN”。

(五)图形商标的审查

1、审查图形商标时,商标图样显示不清晰的,使用“图形查看”程序查看,仍不清晰的,退回形式审查。

2、审查图形商标时,应对注册库及标准字典库进行检索。

3、审查图形商标时,审查员认为有必要的,可增加图形要素进行检索。

(六)同日申请商标的审查

审查员发现在相同或类似商品上同一天申请的相同或近似商标时,应向处长报告,由处长协调,以保证在同一时间向各方申请人发出有关通知书。

具体操作按照《商标注册同日申请实质审查规程》执行。

(七)类似商品的交叉检索

由于《类似商品和服务区分表》几经修订及其它历史原因,商标数据库中一些商品和服务的类似群号与现行的《类似商品和服务区分表》类似群号不相符。审查时应删除类似群再进行审查,以免漏查、错查。

类似商品交叉情况可参照《类似商品交叉检索明细表》。

(八)国际注册商标的权利日期及权利状态的判定

1、查看国际注册商标优先权日期时,应点击优先权文件编号(显示为红色),在弹出的信息窗口中确认该国际注册商标有无优先权备注信息。无优先权备注信息的,优先权适用于该国际注册所有类别的全部商品和服务;有优先权备注信息的,优先权仅适用于备注信息中涉及的商品和服务。

2、审查界面显示的国际注册申请日期是商标局收文日期,与该商标的国际注册日期无关,不应作为判断在先权的依据。商标审查中,应按照以下顺序确认国际注册商标在先权日期:(1)优先权日期 ;(2)后期指定日期;(3)国际注册日期。国际注册信息中,存在部分类别或某类部分商品被驳回、同一国际注册申请多次指定中国(例如国际注册时指定中国,后期指定又指定中国)等情况,审查时除遵循上述原则外,还应结合具体情况判断在先权日期。

3、由于国际注册商标是一标多类,存在显示的权利状态与实际状态不一致的情况。如:国际注册多类申请中某一类国际注销,此注册号其他未申请注销的类别也显示为国际注销,如G820767,仅在第9类上提出相关注销申请,在第42类上并未申请注销,但在审查界面上也显示为国际注销。除此之外,驳回或部分驳回、国际删减、驳回复审等都存在类似情况。此时,应查看综合信息以确定商标权利状态,难以确定权利状态时应与国际注册处联系。

(九)商标中含有非专用部分的审查

1、商标中含有非专用部分,除需将整体立分卡外,还应对商标的专用部分单独立分卡。如商标“喜龙技术经营”,需立汉字分卡“喜龙技术经营;喜龙”、拼音分卡“xi long ji shu jing ying;xi long”。

2、编辑放弃专用权说明时,应按照以下方式操作:

(1)在放弃专用权编辑栏中,删去申请人设计说明部分,只保留放弃专用权部分。

(2)删除时用鼠标将待删部分选中,用“Delete”、“Back space”键删除,不要用“空格键”删除。引号用半角的双引号,结尾不留标点符号。

(3)按“确定”保存。

(十)“县级以上行政区划名称”和“公众知晓的外国地名”商标的审查

1、待审商标为县级以上行政区划名称的,审查中会弹出“检索到受保护字符”的提示,点击右下角出现的“信封”图标,确认该商标是否有其他含义。

2、待审商标为中文的,审查员认为该商标有可能是外国地名的中文译名时,使用“金山词霸”确认。

3、待审商标为局审查业务会议已讨论过的外国地名的,审查时屏幕上会弹出“检索到受保护字符”的提示,点击右下角出现的“信封”图标,会显示关于该待审商标是否为公众知晓外国地名的会议纪要结果。

4、待审商标为未经局审查业务会议讨论的县级以上行政区划名称或外国地名的,应上报局审查业务会议讨论。

(十一)商标驳回与部分驳回时应注意的问题

1、驳回或部分驳回通知书应准确适用相关法律条款。

2、待审商标在部分商品上以绝对理由驳回,在部分商品上以相对理由驳回的,对于以绝对理由驳回的部分,须对其是否有在先权利进行检索。

3、待审商标的某部分以绝对理由驳回时,须对该商标其它部分有无在先权利进行检索,若有在先近似的商标的,应同时引用相对理由驳回。如在药品上的“雪山胃宝”商标,服装上的“天龙纳米”商标,除引证在先的“雪山”、“天龙”商标驳回外,还需引用禁用条款驳回“胃宝”、“纳米”部分。

4、对待审商标拟以绝对理由驳回时,应检索相同商标在所有类别上的审查处理情况。除了考虑各类商品/服务项目的特殊性之外,相同商标在不同类别上的审查标准应保持统一。

5、待审商标以相对理由驳回或部分驳回的,应注意以下问题:

(1)确认引证商标的权利状态,如果引证商标有优先权、续展、变更、转让、撤销等信息的,应查看详细情况。

(2)驳文应明确指出待审商标与引证商标具体近似的部分。

(3)如商标的同一要素需引证两个以上商标驳回时,应指明类似的商品。

(十二)错误信息修正

审查中发现商标信息(如申请人名称、商标名称、商品名称、商品类似群)存在错误的,经核对后应及时填写《有误商标数据更正通知单》,交由计算机处修正。当发现不属于本处负责更正的有误商标数据时,应及时将该商标错误信息书面通知有关责任处。

具体操作按照《商标实质审查更正有误商标数据规程》执行。

四、类似商品交叉检索明细表

 

类别

类似群

跨类

本类

1

0101

0601

0102

2-6

9, 16

17, 30

31

0102

0202 | 0401

0101 0109 0104 0108 0114 0106

0104

0301 | 0503 | 0205 0206 |

0114 0102 0108 0106 0104

0105

0505

0109 0113 0109

0106


0104 0102

0107

0923 | 1602


0108


0102 0104

0109

3103 | 0505

0105 0102 0113

0113

3003 | 0505

0109 0105

0114

0401

0104 0102

0115

1702


2

0201


0202 0205

1, 3

17, 19

0202

0102

0201 0205

0205

0104 0302 1705 1912

0201 0202 0207

0206

0104


0207


0205

3

0301

0501 0503 0104

0306 0302 0303

1, 2

4, 5

16, 21

0302

0503 0205

0301

0303

0404 0401

0301

0306

2110 1603 0501

0301

4

0401

0303 0114 0102


1, 3

0402


0403

0403


0402

0404

0303


5

0501

3002 1001 0301 0306 3005

0502 0503 0505 0507 0504

1, 3

10, 16

25, 29

30, 31

0502

3005 2907

0501

0503

0302 0301 0104

0501 0505

0504

3108 0309

0501 0505

0505

0105 0109 0113

0504 0503 0501

0506

1603 2501 1004 1008


6

0601

0101

0603 0604

1, 7

9, 11

12, 19

20, 21

0602

1108 0749


0603

1909

0601 0608 0615

0604


0601

0608

2103

0603 0609

0609


0608

0610

0920


0611

2001


0612

07500613

0736


0615


0603

0617

0734 1210


0618

2010


7

0701

0803 1108


6, 8

9, 11

12, 16

0703


0742

0705

1618

0742

0706


0707

0707


0712 0706

0709


0721

0712


0707

0721


0709

0723


0753

0733

0603

0753

0734

0808 0617 1210


0735


0742 0743

0736

0613


0737

1107


0738

1202

0748

0742

0801

0703 0735 0743 0705

0743


0735 0742

0748

1204 1202 1203

0738 0750 0738

0749

0602 1202


0750

0612 1202


0751

0917


0752

1609


0753


0723 0733

8

0801

0742


7, 9

10-12

21

0803

0701


0806

0924 1106


0808

1204 0734


0810

2101 1001


0812

2101


9

0901


0908 0911

1, 6-8

10-12

16, 21

25, 28

0902

2106


0903


0907

0905

1616


0907


0903 0913

0908

2801

0901 0911 0913

0911


0901 0908

0913

1101

0907 0908

0917

0751


0919

2504 1004

0921

0920

1202 0610


0921


0919

0923

0107


0924

0806 1106


10

1001

1109 2805 0501 0810

1002 1003

5, 8

11, 16

20, 21

26, 28

1002


1001

1003

1111

1001

1004

2106 0506 1603 2001


1007

2604


1008

0506


11

1101

1202


6-10

12 21

1104

2111

1109 1110

1106

0806 0924


1107

0737

1108

1108

0602 0701

1107 1109

1109

1001

1104 1108

1110


1104

1111

1003


12

1201


1202-1204 1209 1210

6-9

11, 20

28

1202

0920 1101

1201 1203 1204 1209 1210

1203


1201 1202 1204 1209 1210

1204

0748 0808

1201-1203 1209 1210

1206

2001


1209

2807

1201-1204 1209 1210

1210

0734 0617

1201-1204 1209 1210

14

1402


1403


1403


1402

16

1601


1602-1605 1609

1, 3

5, 7

9, 10

18, 21

1602

0107

1601 1605

1603

0506 1004 0306 2101

1601

1604


1601

1605


1601 1611 1614 1606 1602 1607

1606


1605 1607

1607


1605 1606

1609

0752

1601

1610


1611

1611

1802

1605 1610 1612-1616

1612


1611 1614

1613


1611

1614

2107

1611 1605 1612

1615


1611

1616

0905

1611

1618

0705

1611

17

1702

0115


1, 2

19

1703

1909

1704

1704


1703

1705

0205


18

1801


1803

16, 20

24

1802

1611 2407 2406 2013


1803


1801

19

1901


1909

2, 6

17, 21

1902


1906

1905


1909

1906


1902

1909

1703 0603

1901 1905

1911

2113


1912

0205


20

2001

1206 1004 0611


6, 10

12, 18

21, 24

2002

2101

2005

2005


2002 2006

2006


2005

2009

2114


2010

0618


2013

2406 1802 2407


2014

2103


21

2101

1603 0812 2002 0810

2102 2105 2106 2111 2103

3, 6

81011

16, 19

20, 24

31

2102


2101 2103 2105

2103

2014 0608

2101 2102 2105

2105


2101 2102 2103

2106

1004 2002

2101

2107

1614


2110

0306

2112

2111

1104


2112

2408

2110

2113

1911


2114

2009 3110


22

2202

2112


23

2301


2302


2302


2301

24

2403

2701 2704


18, 20

21, 27

2405


2406

2406

2013 1802

2405

2407

1802 2013


2408

2112


25

2501

0506

2502

5, 9

26

2502


2501

2504

0919


2506


2507

2507


2506

2512

2603


26

2601


2602

10; 25

2602


2601

2603

2512


2604

1007


27

2701

24032704

2403


28

2801

0908

2802

9, 10

12, 16

2802

0911 1603

2801 2807

2803

1608


2805

1001

2807

2807

1209

2805 2802

29

2901

3016

2905

5, 30

31, 32

2902

3005


2904

3103 3010


2905

3016

2901

2907

3001 3202 3013 0502


2910

3004


2913

3011


30

3001

2907


1, 5

29, 32

3002

0501 3202


3003

0113

3004

3004

2910

3003

3005

2902 0502 3203 0501


3006


3008

3007


3009

3008


3006

3009


3007

3010

2904


3011

2913


3013

2907 3202


3014


3015 3016

3015


3014 3016

3016

2905 2901

3014 3015

3018

3203


31

3103

2904


5, 21

29

3108

0504


3110

2114


32

3202

2907 3013 3002


29, 30

3203

3005 3018


35

3504

4203 3605


36, 39

42

3505

3901


3507

3602


3508

4227


36

3601


3605

35

3602

3507

3605 3604

3604


3602

3609


3605

37

3713

4002


40

3716

4010


38

3801


3802


3802


3801

39

3901

3505 3605

3902 3903-3905 3912

35, 36

41

3902

3605

3901

3903


3901

3904


3901

3905


3901

3907

4105


3912


3901

40

4002

3713


37, 42

4010

3716 4227


4011

4215


4012

4225


41

4101

4221 4227


39, 42

4104


4105

4105

4222 4223 4219; 3907

4104

42

4209


4217 4214

45

4214


4209

4217


4209

4218

4503


43

4301

4201


41 42

44

4302

4202


4303

4401 4203


4304

4101 4221


4305

4403 4205


4306

4227


44

4401

4303 4402 4203


43 42

4402

4401 4204


4403

4305 4205


4404

4226 4206


4405

4227


45

4501

4208


42

4502

4221


4503

4218


4504

4226


4505

4227 


相关文章
{{ v.title }}
{{ v.description||(cleanHtml(v.content)).substr(0,100)+'···' }}
你可能感兴趣
推荐阅读 更多>
推荐商标

{{ v.name }}

{{ v.cls }}类

立即购买 联系客服